Co robimy

Solvin Zankl/Rewilding Europe

Co robimy

Rewilding Oder Delta – Przyrodniczy kapitał Euroregionu Pomerania

Głównym celem naszej organizacji jest ochrona i odbudowa ekosystemów położonej w Euroregionie Pomerania delty Odry w połączeniu z promocją zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz wsparciem lokalnych, przyjaznych dla środowiska  przedsiębiorstw.

Obszar rewildingu Delta Odry rozciąga się na powierzchni 450 000 ha, z czego 70 000 ha to powierzchnia Zalewu Szczecińskiego. Koncentrujemy się przede wszystkim na terenach ujścia rzeki Piany (niem. Peene) i Puszczy Wkrzańskiej (niem. Ueckermünder Heide). Ponadto skupiamy się na rzekach Ina i Gowienica wraz z otaczającymi je obszarami leśnymi Puszczy Goleniowskiej (niem. Gollnower Heide) oraz na terenach łąk i pól wokół Zalewu Szczecińskiego. Dzięki nowym projektom coraz bardziej rozszerzamy zakres naszej działalności. Obejmują one wyspę Uznam, Deltę Świny i Zalew Kamieński wraz z Bagnami Rozwarowskimi.

Nasze działania przedstawiamy w aktualnej broszurze „Rewilding Oder Delta – Przyrodniczy kapitał Euroregionu Pomerania“.

 

Angażujemy się głównie w następujące obszary działań:

Promocja koncepcji rewildingu

 

Rewilding jest jeszcze mało znaną koncepcją, w której problemy ochrony przyrody ujęte są w szerszym kontekście związanym z krajobrazem. Razem z mieszkańcami i użytkownikami obszarów rolnych i leśnych chcemy pokazać korzyści, jakie rewilding może przynieść naturze i ludziom.

Pracujemy zatem nad dostosowaniem kursu politycznego tak, aby koncepcja rewildingu mogła zostać włączona w regionalne i lokale strategie rozwoju. Szczególny wpływ na politykę regionalną mają dotacje unijne. Dlatego staramy się, aby dopłaty do rolnictwa i rybołówstwa miały na względzie kwestie ochrony przyrody. W przypadku rozbudowy infrastruktury ważne jest również uwzględnianie ramowych warunków ekologicznych.

Integralną częścią rewildingu jest odbudowa ekosystemów. Dzięki Dekadzie ONZ na Rzecz Restytucji Ekosystemów 2021-2030 i nowej Strategii UE na Rzecz Bioróżnorodności 2030, która przewiduje unijny plan odbudowy przyrody, możemy liczyć na szerokie wparcie polityczne dla naszej pracy. Więcej szczegółów znajduje się w naszym Apelu na Rzecz Dzikiej Europy.

Delta lands near Swinousczje, Poland

 

Beaver (Castor fiber) in the Peene valley, Peene river, Anklam, Germany

Renaturyzacja i odtwarzanie sieci biotopów

 

Rzeki są siecią życia Delty Odry. Jednocześnie cieki te transportują do Zalewu duże ilości zanieczyszczeń, zagrażających rzadkim zasobom ryb. Ponadto negatywne skutki zmiany klimatu  coraz bardziej odczuwalne w postaci długotrwałych okresów suszy i ulewnych opadów. Uregulowane i skanalizowane rzeki stanowią tutaj podwójny problem. W okresach suchych występuje brak wody, przez co tereny zalewowe wysychają, a obniżający się poziom wód gruntowych negatywnie wpływa na otaczające je obszary leśne i rolnicze. Natomiast podczas ulewnych deszczy woda spływa zbyt szybko sieciami melioracyjnymi do uregulowanych i obwałowanych rzek, które błyskawicznie wzbierają, powodując często katastrofalne w skutkach powodzie. Woda ucieka w ten sposób ze zniszczonych zlewni tak szybko, jak się pojawiła, a susza staje się stanem permanentnym. 

Ochrona naturalnego biegu rzek w Delcie Odry jest dla nas szczególnie istotna, ponieważ naturalne cieki wodne są w stanie regulować bilans wodny w regionie oraz zmniejszać trofię wody. Zapewniają one także ważne tarliska dla wielu gatunków ryb i pełnią ochronną funkcję dla zagrożonych siedlisk, a wraz z łęgami, tworzą korytarze migracyjne, na przykład dla wilków i łosi. Stanowią one także cenne tereny rekreacyjne dla okolicznych mieszkańców.

Powrót dzikich gatunków

 

Położona w centrum Europy Delta Odry to rozległe, ekologicznie spójne i w dużej mierze słabo zaludnione obszary, w których gatunki takie jak wilk, łoś, bóbr czy orzeł bielik czują się jak w domu. Delta Odry oferuje dużym dzikim zwierzętom szeroką gamę krajobrazów – wybrzeża i laguny, rozległe tereny bagienne i łąki, gęste lasy i dziewicze doliny rzeczne. To dokładnie taka różnorodność siedliskowa, jaka jest niezbędna dla rozwoju stabilnych populacji tych rzadkich gatunków.

Jednak różne czynniki, takie jak rozbudowa infrastruktury turystycznej i transportowej, rozwój przemysłu, a także niski poziom świadomości ekologicznej wśród ludności, nadal zagrażają pomyślnemu osiedlaniu się wielu dzikich gatunków.

Pozytywne podejście do wilków, łosi i żubrów w Polsce jest dla nas przykładem. Naszym wkładem chcemy stworzyć podstawy, aby gatunki w Delcie Odry mogły migrować w niezakłócony sposób, tworząc stabilne transgraniczne populacje.

European bison, Bison bonasus, Drawsko Military area, Western Pomerania, Poland

 

Hotel in Stolpe at the peene river, Germany

Nature hide close to Ivonas B&B, Kopice, 72-112 Stepnica, Polen

Gospodarka przyjazna przyrodzie

 

Delta Odry to idealne miejsce dla osób szukających niezwykłych przeżyć przyrodniczych z dala od turystycznych szlaków Uznamu i Wolina. Zaledwie kilka kilometrów na południe od zgiełku plaż Morza Bałtyckiego, odwiedzający Deltę Odry mogą odkryć niespodziewanie urokliwy skarb przyrody. Niestety oferty łagodnej turystyki, przyjaznej dla przyrody, są w okolicy wciąż rzadkie. Istnieje już kilka dobrych przykładów takich ofert po stronie niemieckiej, zwłaszcza w dolinie rzeki Piany (niem. Peene). Po polskiej stronie dominuje wciąż jeszcze wizja intensyfikacji turystyki poprzez budowę licznych przystani żeglarskich oraz zagospodarowanie terenu domami wakacyjnymi i ofertami rozrywki. Pozytywne przykłady, takie jak Nature Guides Network czy Oder Delta Safaris, są wciąż rzadkie.

Pragniemy rozwijać turystykę w Delcie Odry w sposób zrównoważony i w harmonii z ochroną przyrody, w oparciu o wysokiej jakości wycieczki przyrodnicze, promocję lokalnych i ekologicznych produktów oraz zasady zrównoważonej mobilności.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.