Spływ Iną – razem dla czystej rzeki

4 lipca, 2023

2 lipca 2023 r. Miasto Goleniów zorganizowało protest przeciw zatruwaniu Iny, który odbył się w formie „czarnego” spływu kajakowego na miejskim odcinku rzeki. Uczestnicy – mieszkańcy Goleniowa oraz przyjaciele rzeki, a także władze gminy, lokalni politycy i przedsiębiorcy – spotkali się nad brzegami Iny, aby dać wyraz swojemu oburzeniu wobec powtarzających się od lat katastrof ekologicznych w zlewni tej pięknej rzeki.

Tegoroczny zrzut ścieków do Iny, spowodowany złym funkcjonowaniem oczyszczalni w Stargardzie, doprowadził do śnięcia ryb na odcinku około 60 kilometrów rzeki. Skala katastrofy zaskoczyła wszystkich tych, którzy na co dzień obcują z Iną, prowadzą oparte o jej potencjał niewielkie biznesy albo realizują projekty renaturyzacyjne w jej zlewni. 

Do tej ostatniej grupy należy Rewilding Oder Delta oraz filar naszej organizacji po polskiej stronie Zalewu Szczecińskiego – Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Od wielu lat wspólnie z Gminą Goleniów i innymi podmiotami, w tym: Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem Szczecińskim, administracją wodną i leśną, Polskim Związkiem Wędkarskim, Federacją Zielonych „Gaja”, Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, przeprowadzamy działania mające na celu poprawę stanu ekologicznego Iny i jej dopływów. Należą do nich: 

– udrażnianie rzeki poprzez niwelowanie barier migracyjnych np. jazów czy zapór,
– poprawa bioróżnorodności zlewni rzeki poprzez przywracanie sekwencji bystrzy i tarlisk w Inie i jej dopływach,
– nasadzenia drzew nad rzeką,
– budowa małej infrastruktury turystycznej,
– coroczne akcje sprzątania Iny z licznym udziałem lokalnej społeczności.

Działania te były możliwe w ostatnich latach dzięki wsparciu Baltic Sea Conservation Foundation (BALTCF), European Outdoor Convservation Association (EOCA) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wobec wymienionych powyżej i prowadzonych przez wiele lat działań na rzecz dobrostanu zlewni Iny i mieszkańców regionu, czerwcowe zanieczyszczenie rzeki budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Takie zdarzenia, powtarzające się przy każdym większym deszczu, powodują niszczenie efektów wielu lat pracy społeczności lokalnej i organizacji związanych z regionem. 

Zgodnie z ideą rewildingu zdrowa rzeka to nie tylko walory przyrodnicze, ale również baza dla rozwoju lokalnej gospodarki. Naturalna i czysta Ina jest źródłem szerokiego wachlarza usług ekosystemowych. Jako takie rozumiemy: turystykę przyrodniczą (np. wędkarstwo, kajakarstwo, fotografia przyrodnicza), retencję wody w krajobrazie, zrównoważone rolnictwo, ograniczenie emisji substancji biogennych oraz CO2. 

Mamy nadzieję, że akcja w Goleniowie zaowocuje konkretnymi działaniami decydentów w kwestii skutecznej ochrony wód, w tym zlewni Iny i wszyscy znowu będziemy mogli cieszyć się urokami jednej z piękniejszych pomorskich rzek.

Tekst: Magdalena Urlich

Czytaj dalej:

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.